Cíl kurzu

Cílem studijního materiálu je poskytnout základní marketingové znalosti v oblasti marketingového mixu 4P (produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace). Převážná část textu je věnována zejména problematice marketingové komunikace, kterou lze považovat za nejdynamičtěji se rozvíjející a pro studenty – čtenáře za nejzajímavější. Text je uspořádán do tří kapitol. Do celého textu jsou zařazovány konkrétní příklady z praxe. První kapitola představuje úvod do problematiky marketingu. Druhá kapitola již blíže seznamuje s charakteristikou jednotlivých prvků marketingového mixu, tedy produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace. Detailněji je rozpracován prvek marketingové komunikace, kdy jsou popsány specifika marketingového komunikačního mixu. Třetí kapitola se zabývá vybranými novými trendy v oblasti marketingové komunikace, jedná se o Guerilla marketing, Virální marketing, Product Placement a Mobilní marketing. Specifikace nových trendů je doplněna aktuálními a praktickými případovými studiemi.

Klíčová slova

marketing, zákaznická orientace, marketingový mix, strategie, produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, nové trendy v marketingové komunikaci, guerilla marketing, virální marketing, product placement, mobilní marketing

Obsah

  1. Základy marketingové problematiky
  2. Charakteristika prvků marketingového mixu
  3. Vybrané nové trendy v marketingové komunikaci

Doporučená literatura

  • KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 9788024742083.
  • KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Překlad Jana Langerová, Vladimír Nový. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 9788024715452.
  • MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. Marketingová komunikace [online]. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014 [cit. 2014-09-01]. ISBN 978-80-7510-000-9. Dostupné z: http://elearning.opf.slu.cz. Text dostupný registrovaným uživatelům portálu.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná-Nové Město

+420 596 39 8705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu